Regulamin

3 grudnia 2020

Regulamin korzystania z Serwisu zdrowiewpraktyce.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator

Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; Nr rejestrowy BDO: 000008579, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł, e-mail:[email protected]; nr tel.: 0 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Abonament

opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Użytkownika w zamian za możliwość korzystania z Usług świadczonych odpłatnie w szczególności Prenumeraty.

Prenumerata

 Usługa płatna polegająca na odpłatnym udostępnieniu treści wybranego przez Użytkownika czasopisma bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu z możliwością ściągnięcia treści czasopisma na dysk twardy swojego urządzenia i/lub sprzedaż czasopism w formie papierowej z wysyłką na adres wskazany przez Użytkownika przez wybrany przez użytkownika okres (liczbę numerów).

Cennik

udostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi.

Dni Robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Eletter

biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.

Hasło

ciąg znaków ustalonych i przekazanych Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Kodeks cywilny

ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

Login

indywidualna nazwa nadana i przekazana Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie. 

Materiały

wszelkie treści, informacje, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu.

   

Okres Rozliczeniowy

okres korzystania z Usług, za który pobierany jest Abonament i wystawiana jest przez Administratora Faktura VAT.

Sklep

 Usługa dostępna na wydzielonej podstronie Serwisu za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać zakupu produktów i usług dostępnych w Serwisie, w szczególności książek , prenumeraty czasopism i dostępu do webinariów, znajdujących się w ofercie Serwisu

Regulamin

niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.

Rejestracja

czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w tym w szczególności usług odpłatnych.

Serwis

Serwis internetowy pod nazwą „Zdrowie w Praktyce” o  tematyce związanej z promocją zdrowia i zdrowego stylu życia  udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet na Stronie Internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi. 

Strona Internetowa Serwisu

strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis, dostępna pod adresem: www.zdrowiewpraktyce.pl oraz wszystkimi rozszerzeniami tego adresu.

Umowa

umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, lub umowa o świadczenie usług, przewidująca umożliwienie dostępu do płatnych Usług na Stronie Internetowej Serwisu lub umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem za pośrednictwem Serwisu.

Usługi

udostępnianie Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu zawartych w nim Materiałów, jak również świadczenie odpłatnych usług

Użytkownik

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zablokowanie dostępu do Usług

stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.

 

 

 

 

Zamówienie

 

Złożona za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży lub innej umowy świadczenia Usług pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) .

5. Wszystkie treści, w tym: informacje, analizy, porady, itp. zawarte w Materiałach, w tym dostarczane Użytkownikom w ramach Usług, a także wszelkie zawarte w nich opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki są wyrazem subiektywnej oceny ich autorów według stanu na moment ich sporządzenia i mogą w każdym czasie bez uprzedzenia być zmieniane.

Wszystkie Materiały są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, z wykorzystaniem źródeł, które Administrator działając w dobrej wierze i z należytą starannością uważa za wiarygodne, jednakże Administrator nie gwarantuje dokładności, kompletności, ani trafności zawartych w Materiałach informacji i ogólnych porad. Ww. treści mają wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny charakter i nie mogą być traktowane jako świadczenie usług medycznych, porad dietetyka, lekarza lub fizjoterapeuty Użytkownikowi przez Administratora.

Administrator zastrzega również, że ww. treści nie stanowią porad udzielonych przez specjalistę w konkretnym stanie faktycznym. W szczególności decyzję o rodzaju podjętego leczenia podejmuje zawsze uprawniona osoba po szczegółowej analizie konkretnego stanu faktycznego. Treści dostępne na Stronach Serwisu nie mogą być również traktowane jako szczegółowe porady dietetyczne, a są jedynie ogólnymi wskazówkami w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia jak również organizacji i spędzania wolnego czasu i ogólnie pojętego doradztwa w zakresie uproszczania czynności życia codziennego.

6. Treści, o których mowa w ust. 5, nie stanowią również porady prawnej lub oferty zbycia lub nabycia jakichkolwiek produktów wymienionych w treści na Stronach Internetowych Serwisu, nie stanowią także podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania.

7. Zastosowanie się do treści znajdujących się na Stronach Internetowych Serwisu nie gwarantuje osiągnięcia żadnych korzyści. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności, za skutki i konsekwencje działań podejmowanych w oparciu o te treści, wszelkie decyzje podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność osoby je podejmującej.

Rozdział II
Korzystanie z Serwisu

8. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z Materiałami lub skorzystania przez Użytkownika z Materiałów lub Sklepu, w tym z treści dostępnych dla wszystkich bez zalogowania do Serwisu.

9. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

10. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

11. Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów, ani w mechanizm działania Serwisu.

12. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Materiałów lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.

13. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej.

14. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników.

Rozdział III
Umowa

15. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług:

1) nieodpłatnych następuje po rejestracji każdorazowo z chwilą skorzystania przez Użytkownika z części Serwisu wymagającej zalogowania.

2) odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika Rejestracji, a następnie zawarcia Umowy na świadczenie Usług płatnych.

16. Do zawarcia z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych dochodzi w przypadku faktycznego skorzystania przez Użytkownika z takich Usług, a w przypadku Elettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika subskrypcji (zamówienia) Elettera.

17. Umowa o świadczenie Usług płatnych (w tym Prenumeraty) zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że oferta stanowi inaczej. W przypadku gdy zgodnie z ofertą Umowa o świadczenie określonych Usług płatnych następuje na wskazany czas określony, okres obowiązywania takiej Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, o ile Użytkownik nie wyrazi na piśmie lub w formie elektronicznej przeciwnego  oświadczenia woli najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. Przy czym warunki Umowy, na jakich będzie ona kontynuowana w wyniku automatycznego przedłużenia okresu jej obowiązywania, nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w ramach pierwotnej Umowy, a w szczególności nie może się to wiązać dla Użytkownika będącego Konsumentem z jakimikolwiek ponoszonymi przez niego zwiększonymi kosztami. Niezależnie od tego, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy po automatycznym przedłużeniu okresu jej obowiązywania na ogólnych zasadach określonych w Rozdziale XIII Regulaminu.

W przypadku zakupu Towarów ze Sklepu jeśli nic innego nie wynika z Umowy lub Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów, za cenę wskazaną w formularzu Zamówienia.

18. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Użytkownikom będącymi Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty Rejestracji. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora na adres [email protected] (lub na adres Wiedza i Praktyka sp. z o. o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa), stosownego oświadczenia, którego wzór znajduje się pod adresem internetowym: (http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx).

19. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

20. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 18 zdanie pierwsze, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

1)  o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

2)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o Prenumeratę;

3)  w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego  w ust 18.

Rozdział IV
Rejestracja

21. W celu uzyskania dostępu do Usług (w szczególności Usług świadczonych odpłatnie i korzystania ze Sklepu) konieczne jest dokonanie Rejestracji, a w przypadku świadczenia Usług odpłatnych także uiszczenie opłaty zgodnie z informacją na podstronach Sklepu lub Cennikiem.

22. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką (*) jako obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, mogącego również pełnić funkcję formularza zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie. Formularz rejestracyjny jest udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu, w podstronie „Załóż darmowe konto”. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Administratora poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym. Rejestracji (i ewentualnie zamówienia na wybrane przez Użytkownika Usługi płatne) można również dokonać: telefonicznie za pośrednictwem przedstawiciela Administratora. W przypadku telefonicznego dokonywania Rejestracji i/lub zamówienia na Usługi płatne, formularz rejestracyjny wypełniany jest przez przedstawiciela Administratora na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej. Po dokonaniu Rejestracji i/lub przyjęciu zamówienia na Usługi płatne za pośrednictwem swojego przedstawiciela, Administrator przesyła potwierdzenie w tym zakresie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W razie stwierdzenia przez Użytkownika ewentualnych błędów w jego danych wpisanych przez przedstawiciela Administratora w formularzu rejestracyjnym w wyniku Rejestracji dokonanej telefonicznie, Użytkownik zwrotnie informuje o tym Administratora drogą mailową, wskazując poprawne dane. W braku takiego powiadomienia przyjmuje się, że podane przez Użytkownika dane zostały poprawne spisane przez przedstawiciela Administratora w procesie ww. Rejestracji telefonicznej, z zastrzeżeniem ust. 28. Konto Użytkownika uprawnia również do korzystania ze Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 23. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesyłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Serwisu.

24. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego na Usługi płatne lub wraz z zamówieniem towaru ze Sklepu jest równoznaczne z:

 1. zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora oraz złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy;
 2. zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania;
 3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie, niezbędne do otrzymania Loginu i Hasła i związanego z tym dostępu do Usług świadczonych odpłatnie lub realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu;
 4. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

23. Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

 1. imię i nazwisko Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, firma (nazwa);
 2. dane o wpisie do właściwego rejestru bądź ewidencji;
 3. NIP;
 4. imię, nazwisko, adres e-mail osoby zamawiającej Usługi, lub uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika;
 5. adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu);
 6. numer telefonu kontaktowego.

24. Użytkownik będący Konsumentem podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania);
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu kontaktowego.

25. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator podaje Użytkownikowi wszystkie informacje wymagane zgodnie z RODO, w tym o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

 1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
 2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania;
 3. Udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

26. O ile Użytkownik przy rejestracji zaznaczył zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, otrzymywał on będzie informacje handlowe od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

27. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

28. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą.

29. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i/lub odmowy przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

30. Po zakończeniu procesu Rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym Login i Hasło do konta Użytkownika w Serwisie, w celu zabezpieczenia dostępu Użytkownika do Usług.

31. Potwierdzenie przyjęcia przez Administratora złożonego przez Użytkownika zamówienia na Usługi płatne i przesłanie Użytkownikowi Loginu i Hasła na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym, lub udostępnienie na Koncie Użytkownika Materiałów oznaczonych jako płatne jest równoznaczne z zawarciem Umowy, a jeżeli nie dojedzie do tego w ciągu 48 godzin, oznacza to, że do zawarcia Umowy nie doszło i w celu jej zawarcia należy ponownie złożyć zamówienie.

32. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie za pośrednictwem otrzymanego od Administratora konta Użytkownika (zabezpieczonego Loginem i Hasłem) w oknie logowania umieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu. Dostęp do części płatnej Serwisu może być w szczególności przyznany wraz z zakupem Prenumeraty, lub ewentualnie na podstawie odrębnej umowy o świadczenie Usług płatnych (w szczególności dostęp do prenumerowanych czasopism on-line). Administrator ma prawo nie udostępniać możliwości zawarcia Usług płatnych inaczej niż wraz z zawarciem Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu.

33. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu ani Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

34. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi Loginu i Hasła, poprzez zbieranie danych technicznych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

35. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu ani Hasła oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu. W przypadku powzięcia przez Administratora podejrzenia, że Użytkownik udostępnił Login lub Hasło osobie trzeciej, Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym po wezwaniu Użytkownika do przedstawienia wyjaśnień i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jego doręczenia, lub w sytuacji gdy wyjaśnienia Użytkownika w tym zakresie okażą się niewiarygodne w ocenie Administratora.

36. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika, przy czym zobowiązany jest on informować wcześniej Użytkownika o stosowanych w tym celu metodach. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

Rozdział V
zasady korzystania ze Sklepu

37. Korzystanie ze Sklepu polega na składaniu zamówień na dostępne na podstronach Sklepu towary i usługi (w tym usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu). O ile nic innego nie wynika z treści Umowy lub złożonego zamówienia Realizacja zamówienia jest możliwa jedynie po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za towar lub usługę dostępną w Sklepie za wskazaną cenę wskazaną przy składania zamówienia.   

38. Wraz z zakupem wskazanych przez Administratora towarów lub usług, Użytkownik może uzyskać dostęp do określonych Usług płatnych na okres wskazany przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

39. Użytkownik, przeglądając strony Sklepu, w szczególności prezentujące Towary, ma możliwość zapoznania się z ich opisem i ceną oraz kosztami dodatkowymi. Administrator zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą Sklepu.

40. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie Towar (Towary), które zamierza nabyć. Podczas wyboru Towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z Koszyka.

41. Umowa na zakup Towarów wskazanych w Zamówieniu zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

42. Cena towarów lub usług lub wskazany w Serwisie Abonament  nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora.

43. W przypadku zamówienia Prenumeraty kwota do zapłaty pozostaje niezmienna przez cały okres wypowiedzenia.

44. Administrator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych na Towary i Prenumeratę . Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

45. W przypadku zakupu Prenumeraty Użytkownik wskazuje okres świadczenia usługi poprzez wskazanie zamawianej liczby numerów).

46. O ile nic innego nie wynika z Umowy Prenumerata (w tym prenumerata w wersji dostępu on-line do prenumerowanego czasopisma) po upływie okresu rozliczeniowego na który Prenumerata zostaje zawarta, zostaje automatyczne przedłużona na kolejny okres rozliczeniowy.

47.Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności:

 1. Płatność przelewem
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl – możliwe aktualne sposoby płatności za pośrednictwem ww. serwisu określone są na stronie Serwisu.

48. Wraz zakupem niektórych Towarów lub Prenumeraty, Administrator może udostępniać świadczenie dodatkowych Usług Płatnych, lub oferować bezpłatny okres testowy lub płatny okres testowy (sprzedaż na próbę) do świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług.

49. Szczegółowy zakres proponowanych wariantów Towarów i Usług (w tym pakietów Towarów i Usług) jest wskazany na stronach internetowych Serwisu, w informacjach handlowych Administratora kierowanych do Użytkowników i potencjalnych użytkowników, jak również w korespondencji kierowanej wraz z zamówionymi Towarami lub Usługami do Użytkowników.

508. Faktury będą przesyłane przez Administratora w drodze pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Użytkownik może wybrać przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Zgłoszenie do otrzymywania faktur w formie elektronicznej należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected] .

51. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek płatności na rzecz Administratora , w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie (w zakresie Konsumentów) lub odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (w zakresie Przedsiębiorców) za czas opóźnienia w zapłacie. Administrator może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności Abonamentu.

51. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą kwoty wynikającą z faktur VAT w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo do Zablokowania dostępu do Usług zgodnie z Rozdziałem XIII, a następnie rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych i/lub Prenumeraty ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik, mimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Administratora, zalega z płatnością wynagrodzenia należnego na podstawie dwóch kolejnych faktur VAT.

52. O każdej zmianie Cennika, Administrator powiadomi Użytkowników najpóźniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmian Cennika przez: (a) zamieszczenie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu i utrzymanie tam tej informacji przez co najmniej jeden miesiąc oraz (b) przesłanie informacji na adres email Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Cennika.

Rozdział VI
Usługi

53. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

54. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.

55. Usługi polegają na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu całości lub części Materiałów oraz dostęp do funkcjonalności Sklepu Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

56. Usługi świadczone odpłatnie obejmują:

1) dostęp do Materiałów na Stronie Internetowej Serwisu w szczególności dostęp do Materiałów w formie e-booków, filmów video, felietonów i artykułów prasowych związanych z tematyką portalu. Administrator zastrzega sobie odmowę dostępu do niektórych Materiałów w zależności od zawartej z Użytkownikiem Umowy;

2) Prenumeratę.

57. Usługi świadczone bezpłatnie:

 1. możliwość subskrypcji Elettera przez Użytkownika;
 2. dostęp do wszystkich Materiałów bezpłatnych zamieszczonych w Serwisie ;

58. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

Rozdział VII
Zasady świadczenia Usługi bezpłatnej Eletter

59. Usługa ta świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega na wysyłaniu przez Administratora Elettera o wskazanej przez Użytkownika tematyce na adres e-mail podany przez Użytkownika. 

60. Usługa subskrypcji Elettera jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.

61. Każdy Eletter jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji Eletera o wskazanej tematyce, 1 raz w tygodniu.

62. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Usługi Eletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

63. Każdy Eletter lub inna przesyłka pochodząca od Administratora adresowana do Użytkownika zawiera:

 1. informację o nadawcy;
 2. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki;
 3. treść Elettera zgodną ze wskazaną przez Użytkownika tematyką.
 4. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Elettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział VIII
Odpowiedzialność

64. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie świadczenia Usług Serwisu i jego udostępniania, może dochodzić do przerw lub zakłóceń, których powodem może być:

1) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;

2) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora),

w związku z czym nie będzie on podnosił roszczeń w stosunku do Administratora, o ile zachowany będzie współczynnik z pkt 54.

65. O przerwach technicznych i przewidywanym czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.

66. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

67. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp.) niezależne od Administratora. Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie oraz za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.

68. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie Loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. Administrator odpowiada, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego Loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.

69. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

70. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, oraz Materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy oraz ewentualnych innych dokumentów uzupełnianych przez Użytkownika.

71. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty (damnum emergens) poniesionej przez Użytkownika.

72. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.

73. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej Administrator nie świadczy usług prawnych, usług medycznych, z zakresu dietetyki czy też rehabilitacyjnych. Użytkownik korzysta z Materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do ust. 7.

74. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

75. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

76. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

Rozdział IX
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

77. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.

78. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i ewentualnie usunie z Serwisu Materiały wymienione w ust. 73, które będą naruszały lub potencjalnie mogą naruszać prawa osób trzecich powyżej, w szczególności Materiały sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział X
Reklamacje

79. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.

80. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub na adres biura Admiratora: ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.

81. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:

 1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
 2. adres e-mail;
 3. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
 4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
 5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.

82. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.

83. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 80 i spełniającej wymogi wskazane w ust. 81. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

84. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.

85. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania rozpoznania danej reklamacji za zakończoną.

86. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa  w ust. 84, i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Ponowna odpowiedź Administratora na reklamację zgodnie z warunkami niniejszego ustępu jest uznawana za ostateczną.

87. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Usług. Uwagi winne być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 80 Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag.

Rozdział XI
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

88. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji, jest Administrator (dalej także: Administrator Danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne w celu świadczenia Usług, uniemożliwia Rejestrację i świadczenie Usług na rzecz Użytkownika. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, zgodnie z ust 90. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

89. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, a także dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

90. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Polityka prywatności

91. Administrator, jako podmiot świadczący Usługi, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Administrator zachowuje szczególna dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Administrator zachowuje należytą staranność w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług.

 92. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.

93. Dane, o których mowa powyżej, chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu stosownych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie jest usytuowany w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką Użytkownika, a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL - wysyłany jest do Użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu - może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i Użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW.

94. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować do Administratora drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

 Wiedza i Praktyka Sp. z o. o.

ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa,

 e-mail:[email protected]

 nr tel.: 22 518 29 29) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00).

95. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego - chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu należytej staranności.

96. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać zgodne ze stanem rzeczywistym dane Użytkownika określone w ww. Formularzu jako niezbędne dla dokonania Rejestracji. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, Hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Dokonywana przez Użytkownika Rejestracja przebiega z uwzględnieniem wymogów RODO oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Administrator wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych Administratorowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

97. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, oprócz prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, przysługuje także m.in. prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Wiedza i Praktyka sp. z o. o.

 ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa

 e-mail: [email protected]

 nr tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).

98. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora jako Administratora Danych może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego, a także używania przez Administratora.

99. Dane osobowe są przekazywane Administratorowi przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie m.in. Rejestracji, czy wypełniania właściwego Formularza, niezbędnego dla skorzystania z danej Usługi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, uniemożliwia Rejestrację lub realizację Usług i w konsekwencji korzystanie z Usług oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji.

100. Procesy, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych opisywane są w Rejestrze czynności przetwarzania danych prowadzonym przez Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD: [email protected]

101. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Użytkownika z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Użytkownika. Administrator może odmówić jednak usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

102. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Administratora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Administrator zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia stosowany przez Administratora 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

103. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępne są na https://www.wip.pl/polityka-prywatnosci

 „Cookies”

104. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

1) zapamiętania informacji o Użytkowniku;

2) umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usługi i treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników;

3) statystycznych.

105. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, w tym z Usług.

 Dodatkowe informacje

106. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „loginów dostępowych” jakim jest w przypadku korzystania z Serwisu podawane przez Użytkownika w procesie logowania do Konta adres poczty elektronicznej. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych administrowaniem serwerów serwisów Administratora, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o ww. danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

107. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.

108. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Serwisu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.

109. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

Rozdział XII
Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy

110. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.

111. Użytkownik lub Administrator może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług płatnych, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga doręczenia drugiej Stronie, w przypadku Administratora na mail: [email protected] lub na adres biura Admiratora: ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, w przypadku Użytkownika na podany przez niego przy rejestracji adres mailowy lub adres do korespondencji.

112. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług płatnych w formie określonej w ust. 111 i przesłać je do Administratora w postaci korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.

113. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych, w szczególności w postaci otrzymywania Elettera. Może on być nadal przesyłany do Użytkownika.

114. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik powinien poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

115. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2019 r.

116. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

117. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

118. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu  zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności.

119. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

120. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

121. Zamówienia na złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.

122. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.

123. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

124. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji. W takim przypadku w terminie 14 dni Administrator zobowiązany jest do zwrotu uiszczonego przez Użytkownika Abonamentu za okres, w którym Usługi nie będą świadczone.

125. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.

 

Więcej Artykułów